Khách hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý Khách hàng

Tại mục  Đối tác (1) -> Khách hàng (2), màn hình hiển thị danh sách tất cả Khách hàng

 

I. Tạo mới khách hàng

Trên menu Khách hàng, chọn  (1), màn hình hiển thị thông tin khách hàng cần điền (2) -> lưu (3)

Lưu ý:

  • : nhập mã khách hàng hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh
  • Tên khách hàng: bắt buộc nhập
  • Số điện thoại, Email
  • Ngày sinh
  • Chức vụ
  • Facebook
  • Địa chỉ
  • Giới tính
  • Chạm Lưu để hoàn thành lưu thông tin khách hàng (3)

   II. Lịch sử giao dịch

- Tại màn hình Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần xem thông tin (1) -> chạm vào Lịch sử bán/Trả hàng (2) -> chạm vào giao dịch cần xem (3) để chi tiết giao dịch

III. Công nợ khách hàng

- Tại màn hình Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần xem thông tin -> chạm vào Công nợ -> hệ thống hiển thị chi tiết công nợ của khách hàng. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh hoặc thanh toán công nợ cho khách hàng.

1. Điều chỉnh công nợ

- Để điều chỉnh công nợ, bạn chạm Điều chỉnh (1)

- Bạn nhập công nợ mới của khách vào ô Điều chỉnh công nợ (2) ->chạm Cập nhật (3) để lưu lại thông tin mới.

   2. Thanh toán công nợ

- Để thực hiện thanh toán công nợ cho khách, bạn chạm Thanh toán (1) để lập phiếu thu tiền từ khách.

- Bạn thực hiện nhập các thông tin: số tiền cần Giá trị thu từ khách (2), chọn hình thức thanh toán (3), thêm thông tin ghi chú cho phiếu thu này.  -> chọn Lưu (4) để hoàn thành.

    

IV. Cập nhật thông tin khách hàng

- Tại màn hình Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần cập nhật thông tin -> chạm vào cập nhật  (1) -> sửa thông tin khách hàng (3) -> chạm Lưu để hoàn thành thay đổi (4).

     

V. Ngừng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần cập nhật thông tin ->Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động (1) 

VI. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc khách hàng theo các điều kiện: trạng thái, ngày tạo, tổng bán, nợ hiện tại, giới tính

   

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý Khách hàng

Chúc Quý khách thành công!

0589929999