Sổ quỹ

Hướng dẫn sử dụng Sổ quỹ

Tính năng này giúp người sử dụng hình dung được dòng tiền mặt, tài khoản ngân hàng của cửa hàng đã “thu” hoặc “chi” vào những việc gì, hiện còn tồn đọng bao nhiêu.

I. Tổng quan màn hình

- Tại màn hình Sổ Quỹ

- Để xuất file sổ quỹ ra excel, kích chọn Xuất file

II. Thêm mới phiếu thu/chi

- Để lập phiếu thu/chi tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, chọn nút + Lập phiếu thu/Lập phiếu chi tương ứng với tab Tiền mặt và Ngân hàng

- Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/chi cần điền như sau:

 

 • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

  • Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTMCTM

  • Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNHCNH

 • Thời gian lập phiếu.

 • Loại thu/chi: nếu loại thu/chi chưa có trong danh sách, có thể thêm loại thu/chi bằng cách ấn nút + để thêm loại thu/chi. Hệ thống hiển thị màn hình để thêm mới như sau:

 

 

 • Sau đó kích Lưu khi đã hoàn thành

  • Nhóm người nộp/nhận: tìm kiếm nhóm người nộp/nhận cho phiếu thu/chi

  • Tên người nộp/nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách. Nếu nhóm người nộp/nhận là Khác thì người dùng có thể ấn nút + để thêm người nộp/nhận. Hệ thống hiển thị màn hình để thêm mới như sau

 • Giá trị phiếu thu/chi

 • Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

III. Cập nhật phiếu thu/chi

- Để cập nhật phiếu thu/chi, tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần cập nhật

- Kích Mở phiếu, hệ thống sẽ hiện thị bảng cập nhật phiếu thu/chi như sau:

 

- Trên phiếu thu/chi có thể cập nhật các thông tin sau:

 • Với các phiếu thu chi tạo tự động gắn với đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, nhập hàng, trả hàng nhập, cập nhật thông tin Thời gian, Nhân viên, Phương Thức, Ghi chú

 

IV. Xóa bỏ phiếu thu/chi

- Bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần hủy, kích Mở phiếu và kích Xóa (1) -> chọn Ok (2) để xác nhận xóa bỏ phiếu thu/chi 

V. Tìm kiếm phiếu thu/chi

- Để xem danh sách tất cả phiếu thu/chi, cũng như thông tin về từng phiếu, bạn vào menu Sổ quỹ

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu thu/chi, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách 

- Tìm kiếm phiếu thu/chi (1)

 • Tìm kiếm theo Trạng thái

 • Tìm kiếm theo Thời gian

 • Tìm kiếm theo Loại thu/chi

 • Tìm kiếm theo Loại chứng từ

 • Tìm kiếm theo người tạo

 • Đối tượng nộp/nhận

- Sắp xếp danh mục phiếu thu/chi (2)

 • Trong Sổ quỹ, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã phiếu, Thời gian, Loại thu chi, Phương thức, Người nộp/nhận Giá trị

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Sổ quỹ.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999