Nhà cung cấp

Hướng dẫn sử dụng quản lý Nhà cung cấp

Tại mục  Đối tác (1) -> Nhà cung cấp (2), màn hình hiển thị danh sách tất cả nhà cung cấp

 

I. Tạo mới nhà cung cấp

Tại Nhà cung cấp, bấm  (1), màn hình sẽ hiển thị các thông tin cần điền của nhà cung cấp (2) sau khi điền đầy đủ thông tin (Nếu có) bấm Lưu (3) 

 

 • Lưu ý:
  • Mã NCC: nhập mã Nhà cung cấp hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh
  • Tên NCC: bắt buộc nhập
  • Điện thoại và Email: bắt buộc nhập 1 trong 2 thông tin trước khi Lưu
  • Địa chỉ NCC
  • Ghi chú (Nếu có) 

II. Xem thông tin chi tiết nhà cung cấp

- Tại màn hình Nhà cung cấp, bạn chạm vào nhà cung cấp cần xem thông tin (1) -> màn hình 1 hiển thị thanh công cụ sửa nhanh thông tin nhà cung cấp  -> cập nhật thông tin/ngừng hoạt động nhà cung cấp (2) ->  cập nhật thông tin nếu cần cập nhật (3) chạm Lưu để hoàn thành thay đổi (4)

* Lưu ý: Nếu ngừng hoạt động NCC chỉ cần làm đến bước (2)

   

- Nếu muốn Xem Lịch sử nhập/Trả hàng của NCC (1) màn hình hiển thị thông tin tất cả các hóa đơn của NCC (2)

- Nếu muốn xem Công nợ của NCC (1), Màn hình hiển thị tất cả công nợ của NCC (2) -> nếu muốn điều chỉnh công nợ (3) hoặc muốn Thanh toán (4) sau khi hoàn tất bấm Lưu (5)

 

III. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc nhà cung cấp theo các điều kiện: Trạng thái, Ngày tạo, Tổng mua, Nợ hiện tại.

   

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý Nhà cung cấp

Chúc Quý khách thành công!

0589929999